Dilluns, 24 de Febrer de 2020 - Edició 578
La República

Ells ataquen i nosaltres anunciem la presència d’observadors internacionals a les eleccions del #27S

El Tri­bunal Con­sti­tu­cional, dirigit pel PP i el PSOE, ja han començat la seva cam­pa­nya per les elec­cions plebisc­itàries del 27 de setem­bre. Ho va fer ahir sus­pe­nent caute­lar­ment la […]

Èric Bertran
Èric Bertran 15/09/2015
El Tri­bunal Con­sti­tu­cional, dirigit pel PP i el PSOE, ja han començat la seva cam­pa­nya per les elec­cions plebisc­itàries del 27 de setem­bre. Ho va fer ahir sus­pe­nent caute­lar­ment la llei de l’Agència Trib­utària de Catalunya, el que és l’embrió de la Hisenda pròpia catalana.
 
També la fis­calia va dem­a­nar ahir al Tri­bunal Supe­rior de Justí­cia de Catalunya que citi a declarar a qua­tre tes­ti­mo­nis per la causa oberta con­tra el Pres­i­dent de la Gen­er­al­i­tat, Artur Mas, per haver posat les urnes el dia 9 de novem­bre i pre­gun­tar la opinió al poble, als ciutadans.
 
Prob­a­ble­ment avui tin­drem noves notí­cies d’aquest estil o pitjors. Ara que ja ha pas­sat la diada serà un no parar fins a les elec­cions. No cal preocupar-​nos, perquè per més que sus­pen­guin caute­lar­ment la llei de l’agència trib­u­taria el procés tira enda­vant. Sem­bla que a hores d’ara no han entès que en quan proclamem la inde­pendèn­cia crearem la nos­tra pròpia legal­i­tat i que, per tant, les seves lleis ja no tin­dran sen­tit a casa nos­tra. Les anirem can­viant per lleis pròpies.
 
Ells ataquen doncs nos­altres anun­ciem que el dia 25 i fins al 28 s’instalarà a Catalunya una del­e­gació d’observadors inter­na­cionals. En seran una quinzena d’europeus i amer­i­cans, conc­re­ta­ment de França, Regne Unit, Ale­manya, Suè­cia, Irlanda i l’Uruguai. La seva mis­sió serà viure de prop i infor­mar als seus par­la­ments de les elec­cions plebisc­itàries. En aque­sta del­e­gació s’hi podria afe­gir algú més. De fet, el Par­la­ment Belga ja ha con­vi­dat en seu par­la­men­taria al sec­re­tari d’exteriors del Gov­ern català, Roger Albinyana, per conèixer de prop el procés.
 
I és que ja ho deia l’altre dia el Min­istre d’exteriors espanyol, en José Manuel Garcia-​Margallo, “en el cas català hem fet tard”. Doncs si, heu fet tard si així ho decideixen els ciu­tadans el dia 27. Bon dia a tothom!

www.ericbertran.cat

Relacionats