Divendres, 7 d'agost de 2020 - Edició 743
La República

El PSC de Núria Parlon, des de Santa Coloma de Gramenet, defensa més Catalunya que el ‘catalanista’ Àngel Ros

La vida dóna moltes voltes. Àngel Ros era una de les esper­ances del cata­lanisme del PSC i s’ha venut l’ànima a l’espanyolisme més dog­màtic de Ciu­tadans. Núria Par­lon, alcaldessa de […]

Èric Bertran
Èric Bertran 29/02/2016
La vida dóna moltes voltes. Àngel Ros era una de les esper­ances del cata­lanisme del PSC i s’ha venut l’ànima a l’espanyolisme més dog­màtic de Ciu­tadans. Núria Par­lon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, resulta que s’està con­vertint sense fer soroll en el bún­quer del PSC, espe­cial­ment defen­sant per­son­al­i­tat a la C de Catalunya. Amb un cata­lanisme relatiu des del punt de vista nacional­ista, però sin­cer. I és que a alguns pot sor­pren­dre que Núria Par­lon defensi el cata­lanisme més que Àngel Ros. La primera parla sovint en castellà, el segon gairebé sem­pre en català. Però això no és una qüestió de formes, sinó de fons. I Santa Coloma de Gramenet ja va ser la primera ciu­tat en pro­moure la immer­sió lingüís­tica. Per tant, menys ens hau­ria de sorprendre.
 
No és una qüestió d’origen ni d’entorns social. És una qüestió de dig­ni­tat. De prin­cipis. Men­tre Àngel Ros renun­cia a tot pel poder, per seguir gov­er­nant a Lleida, Núria Par­lon sap util­itzar els tem­pos. Quan es va negar a assumir la sec­re­taria gen­eral del par­tit perquè la majo­ria de l’executiva no li deix­ava fer els can­vis reals que tocava al par­tit va demostrar que tenia per­fil propi. Mil­lor esperar que donar la raó als qui la titllaven de titella. El dia que Navarro ple­gava jo dinava amb un amic comú dels dos. En seguida li vaig dir, pujarà la Par­lón. Ell li va tru­car i ella ho va des­men­tir. Sort que ho va fer. Els seu moment encara ha d’arribar i arrib­arà. És ella i no una titella.
 
Hi ha moltes coses a dir, i a reba­tre. Par­lón i jo mai no coin­cidiríem en moltes coses. Però li reconec coherèn­cia. No envà aquest diss­abte la pro­posta de Gov­ern fan­tasma entre PSOE i C’s va guan­yar per més d’un 70% arreu de l’Estat i a Catalunya, i a Santa Coloma va guan­yar el no per més d’un 70%. El seu moment arrib­arà, i no serà un mal moment pel PSC. De fet, el PSC serà Núria Par­lón o no serà. Visc a Santa Coloma de Gramenet i n’estic con­vençut. Des del PSC Catalunya està mil­lor defen­sada per Par­lón que per Ros, per la líder de Santa Coloma de Gramenet que pel de Lleida. I aque­sta reflexió no és menor. El nacional­isme l’hauria de lle­gir almenys dues vegades.
 
Núria, mai no t’he votat. Pos­si­ble­ment mai no et votaré. Però felic­i­tats i enhorabona per la coherèn­cia. El cata­lanisme del PSC no ve ni per Àngel Ros, ni per Ernest Mara­gall, ni per Jordi Martí ni per Joan Ignasi Elena. Ets tu. I tan de bo ens poguem tro­bar en el procés con­stituent. Perquè coin­cidiríem en més coses de les que creiem. Una República cata­lana començant des de zero t’escau més que aque­sts pactes estranys que hi ha a Espanya. Comptem amb tu i amb les teves aportacions.
 
Bon dia tin­guis. Bon dia a tothom!
 
www.ericbertran.cat

Relacionats