Dilluns, 10 d'agost de 2020 - Edició 745
La República

‘El #9N vam fer l’acte de desobediència més gran que hem fet mai a Catalunya! Gràcies president Mas i tots!’

Hi ha una trama crim­i­nal amb el 9N que cal inves­ti­gar. És la trama del min­istre Fer­nán­dez Díaz, del direc­tor de l’agència antifrau De Alfonso, del grup Plan­eta i de […]

Èric Bertran
Èric Bertran 29/06/2016
Hi ha una trama crim­i­nal amb el 9N que cal inves­ti­gar. És la trama del min­istre Fer­nán­dez Díaz, del direc­tor de l’agència antifrau De Alfonso, del grup Plan­eta i de tants altres que surten a les con­verses difoses aque­sts dies pel diari Público. Cal, fins i tot inves­ti­gar als qui van pro­hibir el 9N, i a la fis­calia i jutge que ara por­taran a judici al Pres­i­dent Artur Mas, a la ex vicepres­i­denta Joana Ortega i excon­sellera Irene Rigau. Aque­sta és la ver­dadera trama crim­i­nal que cal inves­ti­gar i por­tar a judici quan abans per atemp­tar en con­tra la democràcia.
 
I és que és un escàn­dol que en aquest procés cap a la judi­cial­ització del 9N hagin dim­i­tit fis­cals després de reconèixer que no hi havia delicte i que hagin aca­bat por­tant el cas “el fis­cal de con­fi­anza” que deia Ali­cia Sánchez Cama­cho a les grava­cions de la Camarga o el fis­cal que “a mi esto me lo afina” que deia el min­istre en les grava­cions amb de De Alfonso. A l’Estat espanyol ni democrà­cia ni sep­a­ració de poders ni abso­lu­ta­ment res. No com­prenc d’on treuen la barra per voler ara por­tar a judici al Pres­i­dent per posar les urnes al poble, dos dies després de les elec­cions, quan encara s’estan pub­li­cant aque­stes con­verses. Unes grava­cions sobre les quals el Min­istre Fer­nán­dez Díaz no haurà de donar expli­ca­cions al Con­grés de Dipu­tats perquè ahir el PSC-​PSOE va votar en con­tra de la peti­ció, junt amb el PP i Ciudadanos.
 
I és bo recor­dar que el PSC és el soci de Gov­ern d’Ada Colau a l’Ajuntament de Barcelona, la mateixa que va guan­yar les elec­cions a Xavier Trias per pocs mil­ers de vots després de l’actuació de les claveg­ueres de l’Estat i util­itzant les falses infor­ma­cions de les claveg­ueres de l’Estat. Colau, per tant, va ser ali­ada impre­scindible de la con­spir­ació d’Estat per atemp­tar con­tra la democrà­cia. Sense ella, les claveg­ueres de l’Estat no se n’hauríeu en sor­tit. Tot i que per escàn­dol la CUP, que va acon­seguir amb el Pres­i­dent Mas allò que no van acon­seguir les claveg­ueres. Que plegués. Ni Fer­nan­dez Díaz, ni de De Alfonso, ni Paco Marhuenda… Anna Gabriel Sabaté. Algun dia sabrem per qui tre­balla aque­sta noia.
 
I és que les claveg­ueres de l’Estat amb tant tonto-​útil que els hi fa el joc com la Colau i l’Anna Gabriel, ho han tingut molt fàcil. Ànims Pres­i­dent Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, que men­tre d’altres diri­gents polítics feien calço­tades i don­aven lliçons vos­altres vau organ­itzar l’acte de des­obe­dièn­cia més gran que hem fet mai per la llib­er­tat d’aquest país. Al vostre costat patriotes!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats