Dilluns, 21 de juny de 2021 - Edició 1060
La República

D’acord amb la JNC: ara és l’hora de la política en majúscules

  Ahir els mil­i­tants d’Unió van votar si s’afegien al full de ruta sobi­ranista o si don­aven suport al procés però amb condi­cions. Van guan­yar els segons per un marge […]

Èric Bertran
Èric Bertran 15/06/2015
 
Ahir els mil­i­tants d’Unió van votar si s’afegien al full de ruta sobi­ranista o si don­aven suport al procés però amb condi­cions. Van guan­yar els segons per un marge de vots molt i molt estret. 125 vots de difer­en­cia són molt pocs vots i més quan els votants diguem-ne ofi­cial­istes no votaven en con­tra de la inde­pen­den­cia, hi votaven a favor pero amb alguns parèn­te­sis o mati­sos. És un resul­tat inter­pretable i veurem quin anàli­sis en fan avui des de la formació.
 
Tothom ha respec­tat el seu procés par­tic­i­patiu intern, l’ha mirat expec­tant i penso que es difí­cil d’interpretar el resul­tat com difi­cil era la pre­gunta que es for­mulava. Però el cert és que ara estem en un moment en que no serveixen les mit­ges tintes. Penso i com a Fun­dació Nous Cata­lans pensem que tal i com ha dem­anat la JNC, CDC hau­ria de plantejar-se molt seriosa­ment les rela­cions amb Unió si l’actual direc­ció decideix no sumar-se al prin­ci­pal repte polític que tenim ara sobre la taula, la inde­pendèn­cia, i sobre­tot el full de ruta per arribar-hi establert pel Pres­i­dent Artur Mas.
 
Tenim molta pressa per acon­seguir la llib­er­tat d’aquest país. En tenim perquè és impre­scindible per garan­tir l’Estat del ben­es­tar, per pro­te­gir les famílies mes afec­tades per la crisi econòmica i els emprene­dors que neces­siten d’un impuls econòmic urgent­ment. Neces­sitem la inde­pendèn­cia per les infraestruc­tures que no tenim i podríem i hau­ríem de tenir, per pro­te­gir la nos­tra llen­gua, la nos­tra man­era de ser, una man­era de ser diversa i plural, però una man­era de ser al cap­davall que fa que siguem un poble unit i admi­rat al món.
 
Estem a pocs mesos de ‘les elec­cions de totes les elec­cions’, del refer­èn­dum d’independència. De fet, estem només a un estiu. No podem per­me­tre que ningú ens fagi coix­e­jar, que ningú sem­bri dubtes sobre les nos­tres inten­cions, que ningú intenti alen­tir el procés. El moment del SI-NO o SI—Abs­ten­ció ja ha aca­bat. Ara és el moment del SÍ i el moment del NO, i nos­altres ens hi deixarem la pell pel SÍ amb tots aque­lls que vul­guin arribar al final. Ara és l’hora de la política en majús­cules, l’hora de la veritat.
 
www.ericbertran.cat