Edició 2096

Els Països Catalans al teu abast

Diumenge, 21 de abril del 2024
Edició 2096

Els Països Catalans al teu abast

Diumenge, 21 de abril del 2024

El Govern aprova el decret llei per reduir la temporalitat a la Generalitat i afavorir la promoció interna

|

- Publicitat -

ACN Barcelona – El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret llei de mesures urgents per reduir la temporalitat a l’administració de la Generalitat, el foment de la promoció interna i l’agilització de la cobertura de vacants. L’executiu té com a objectiu estabilitzar un total de 59.000 llocs de treball i situar la temporalitat per sota del 8% el 2024. Així, el decret llei inclou un primer article que autoritza la convocatòria de processos selectius especials de promoció interna adreçats a personal funcionari dels cossos i escales d’administració i tècnic. Aquests processos selectius especials interns es duran a terme mitjançant el sistema de concurs oposició, de forma paral·lela i en els mateixos termes que els processos selectius d’estabilització.

<strong>El 45% del total de places convocades</strong>

Publicitat

El nombre de places a convocar és del 45% del total de places convocades per cada cos o escala en l’oferta d’ocupació pública d’estabilització d’ocupació temporal que disposin de cossos, escales o especialitats del grup o subgrup de titulació immediatament inferior de la mateixa àrea o especialitat. Segons l’executiu, aquesta mesura dona compliment a la legalitat vigent en matèria de promoció interna i compensa el fet que les convocatòries d’estabilització preveuen una oferta massiva de places a les quals només pot concórrer el personal temporal.

<strong>Reduir les vacants amb aspirants aprovats i sense plaça</strong>

Així mateix, la norma també preveu la creació de relacions d’aspirants que inclouran les persones que han aprovat un procés selectiu, però no han obtingut plaça. D’aquesta manera, un cop acabat el procés selectiu, es disposarà d’una relació de persones qualificades que podran cobrir les places vacants que es vagin generant i ser nomenades funcionàries de carrera. La relació d’aspirants tindrà una vigència de tres anys, a comptar a partir de la data de resolució de la convocatòria, o quedarà sense efecte quan es resolgui una nova convocatòria d’un procés selectiu del mateix cos, escala o especialitat. Aquesta disposició no és aplicable als processos selectius d’estabilització.

<strong>Limitació de la durada de la reserva de plaça en serveis especials: de 6 mesos a 4 anys</strong>

D’altra banda, el decret llei també regula i limita la durada de la reserva de plaça quan el personal funcionari passa a la situació administrativa de serveis especials. Es pretén evitar així situacions de temporalitat de llarga durada. Les reserves de plaça tindran, doncs, una durada de 6 mesos per als llocs de lliure designació, i de 4 anys per als llocs proveïts mitjançant concurs de mèrits. Aquesta limitació temporal ve compensada amb garanties per a les persones afectades amb el reconeixement d’una reserva de destinació d’un lloc de treball provisional en la mateixa localitat i amb el mateix nivell de destinació i condicions retributives.

Una altra mesura inclosa en el decret és la regulació de la figura del contracte d’alta direcció com a màxim responsable de programes adscrits a departaments de la Generalitat, que pretén incentivar i afavorir la captació del talent i l’expertesa de què disposen els funcionaris públics per liderar la gestió dels nous programes i actuacions derivades de la implementació i gestió dels fons europeus. Finalment, la norma també preveu la regulació de la contractació temporal dels llocs de treball estructurals i no singulars dels consorcis adscrits a la Generalitat i una previsió sobre els llocs de treball adscrits a programes que han esdevingut estructurals.

Publicitat

Segueix-nos a les xarxes

Més notícies

Opinió