Dijous, 1 d'octubre de 2020 - Edició 798
La República

Preparem-nos per a les noves eleccions a Espanya forjant des d’ara una gran coalició independentista per guanyar!

Cada cop sem­bla més clar que pas­sarem un Sant Joan en cam­pa­nya elec­toral. Amb unes elec­cions espany­oles que ja ens van fer man­dra al desem­bre i que encara ens faran […]

Èric Bertran
Èric Bertran 05/04/2016
Cada cop sem­bla més clar que pas­sarem un Sant Joan en cam­pa­nya elec­toral. Amb unes elec­cions espany­oles que ja ens van fer man­dra al desem­bre i que encara ens faran més man­dra al juny. Que ja aleshores les vam viure àmbits pro­funda sen­sació de llun­ya­nia, i encara més ara les viurem amb llunyania.
 
Però el que és evi­dent és que alhora d’anar a votar en aque­stes elec­cions els cata­lans tin­drem les coses una mica més clares. Perquè ja tin­drem –de fet, ja tenim– algunes respostes que aleshores no teníem o que eren menys evi­dents. Per exem­ple, per què serveix votar a Podemos? Per a res. Mai no tin­dran majo­ria abso­luta per gov­ernar i són inca­paços de pactar amb ningú. És llençar el vot. Espec­ta­cle per a no res. I si mai pactéssin ja sabem a quin preu, ho ha dit Igle­sias: renun­ciant al refer­èn­dum català que era impre­scindible i quedant-​se els min­is­teris més socials (amb iro­nia): la vicepresidèn­cia amb la tele­visió pub­lica i el CNI, inte­rior, defensa i exte­ri­ors. També ja sabem que allò de que En Comú Podem tin­dria grup par­la­men­tari propi era men­tida. Que alguns aleshores ja ho dèiem, però ara ja està demostrat.
 
Ciu­tadans és un vot a la tóm­bola. Votant-​los tan pot ser que votis al PSOE com al PP. Votar Ciu­tadans sig­nifica votar com a pres­i­dent a qui ofer­eixi més a Albert Rivera. Votar PSOE és votar que Pedro Sánchez sigui Pres­i­dent a qual­sevol preu i amb els vots de qui sigui, encara que això sig­nifiqui renun­ciar al seu pro­jecte, o votar un pacte defen­sat pels barons perquè pactin amb el PP i res no canvi. Votar PSOE pot ser doncs com votar al PP, votar tapar-​se les mis­èries. Que tot quedi igual que l’any 78.
 
A Catalunya votar En Comú Podem és votar Podemos. Ni refer­èn­dum ni grup propi ni polí­tiques socials. Votar Esquerra o Democrà­cia i Llib­er­tat? Mil­lor apretem perquè vagin junts i si no ho acon­seguim cas­tiguem a qui pref­er­eix que l’independentisme no guanyi les elec­cions pel sol fet de poder dir que ha guanyat a l’altre. I la CUP, no es pre­sen­tarà, dem­a­narà l’abstenció i cap dels seus votants ni mil­i­tants s’abstindrà. Cadascú votarà el que li doni la gana; a forces inde­pen­den­tistes i a forces espany­olistes com al Domenech.
 
Com deia al comença­ment. Ja al desem­bre ens van fer man­dra aque­stes elec­cions. No van servir de res, més man­dra ens faran al juny. Que per cert, tam­poc servi­ran de res. Perquè votem el que votem els cata­lans, tot con­tin­uarà igual.
 
Bon dia a tothom!
 
www​.ericber​tran​.cat

Relacionats