Dilluns, 21 de setembre de 2020 - Edició 788
La República

L’independentisme és l’opció més mus­cu­lada a les elec­cions municipals

Diuen que l’independentisme es desin­fla però el par­tit que més can­di­da­tures ha pre­sen­tat de cara a les prop­eres elec­cions munic­i­pals és el que ges­tiona i lid­era l’alliberament nacional de Catalunya […]

Èric Bertran
Èric Bertran 22/04/2015
Diuen que l’independentisme es desin­fla però el par­tit que més can­di­da­tures ha pre­sen­tat de cara a les prop­eres elec­cions munic­i­pals és el que ges­tiona i lid­era l’alliberament nacional de Catalunya i amb difer­èn­cia. 905 són les can­di­da­tures que pre­senta Con­vergèn­cia i Unió. 10.000 per­sones van a les llistes d’aquest par­tit arreu del ter­ri­tori per acon­seguir que el dia 24 de maig un gran nom­bre d’Ajuntaments acom­pa­nyin al Gov­ern d’Artur Mas en l’spring final cap a la independència.
 
El segon par­tit que més llistes pre­senta és ERC, que està d’acord amb el full de ruta sobi­ranista. En pre­senta 715 tot i que en diverses local­i­tats ha hagut de fer coa­li­cions o presentar-​se en llistes asso­ci­ades sota el paraigua d’acord municipal.
 
El PSC només es pre­senta a la mei­tat dels municipis cata­lans amb 528 can­di­da­tures. El seu descens en picat con­tinua i a un 44% dels municipis cata­lans no ha acon­se­guit gent per fer una llista electoral.
 
El PP segueix de prop amb 525 can­di­da­tures tot i que cal­drà veure quantes d’aquestes són reals. El PP té per cos­tum pre­sen­tar llistes a municipis on no tenen rep­re­sentació for­mant una llista amb per­sones que no són del municipi.
 
ICV pre­senta 221 llistes munic­i­pals tot i que també es pre­senta a alguns municipis en coa­li­cions elec­torals estranyes. De tota man­era són menys que fa qua­tre anys.
 
La CUP fa un gran sor­passo dupli­cant el número de llistes del 2011. Ha tan­cat 159 can­di­da­tures arreu del ter­ri­tori. Cosa que con­firma el seu creix­e­ment sostingut.
 
I per acabar el recompte Ciu­tadans només ha estat capaç de tan­car 90 llistes. Això de ser un par­tit que fa política als platós de tele­visió i no al car­rer els passa fac­tura a l’hora de la ver­i­tat i és que és el par­tit que menys can­di­da­tures presenta.
 
Les elec­cions munic­i­pals és un bon moment per medir forces, per saber com de mus­cu­lats estan els par­tits polítics. També serveix per fer barome­tres en clau nacional. Si sumem les can­di­da­tures inde­pen­den­tistes sumen 1779 llistes amb els mil­ers de ciu­tadans que hi ha for­mant part d’aquestes llistes.
 
El fed­er­al­isme només acon­segueix arrossegar a 749 llistes. Moltís­simes menys que fa qua­tre anys, imag­ino perquè cada veg­ada es veu més l’estafa que sig­nifica la ter­cera via. I l’espanyolisme només ha acon­se­guit 615 llistes. Encara que sumem als de la ter­cera via i als del no, l’independentisme arrasa. I òbvi­a­ment aque­sts no són resul­tats defin­i­tius, però és un bon ter­mòme­tre que hem de reivin­dicar enfront aque­lls desanimats.
 
L’independentisme es con­sol­ida trans­ver­salment i també ter­ri­to­rial­ment, és una aposta guanyadora. I aquest diven­dres ho veurem a l’acte de pre­cam­pa­nya més gran que veurem fins a les elec­cions. Serà a les 20h al Palau Sant Jordi i l’anella olímpica perquè el propi Palau ha que­dat petit. Serà un acte de força espec­tac­u­lar, organ­itzat per l’Assemblea i Òmnium amb el suport dels par­tits polítics sobi­ranistes. Serà un acte per començar l’spring final cap a la inde­pendèn­cia i des d’aquest pro­grama us con­vi­dem a tots a assistir-​hi.

www.ericbertran.cat
@ericbertran

Relacionats