Diumenge, 2 d'abril de 2023 - Edició 1711
La República

Aprofitar el Mobile World Congress per fer vaga és d’un egoisme inacceptable. Prou xantatge!

El Mobile World Con­gress és un esde­veni­ment de primer niv­ell que tenim a la cap­i­tal cata­lana i que reper­cuteix enorme­ment amb grans ben­efi­cis a molts i diver­sos sec­tors econòmics del […]

Èric Bertran 19/02/2016
El Mobile World Con­gress és un esde­veni­ment de primer niv­ell que tenim a la cap­i­tal cata­lana i que reper­cuteix enorme­ment amb grans ben­efi­cis a molts i diver­sos sec­tors econòmics del país en un mes de febrer difí­cil. I és pre­cisa­ment per això que entre tots hem de procu­rar preservar-​lo i oferir durant aque­sts dies el mil­lor de nos­altres mateixos. Això d’aprofitar aquest esde­veni­ment per fer xan­tatge a les admin­is­tra­cions per defen­sar els inter­es­sos propis en detri­ment dels béns del con­junt ho trobo d’un egoïsme difí­cil d’explicar.
 
Podriem par­lar d’altres sec­tors però potser la vaga de TMB és la més son­ada. Fins quan esti­raran la corda? No saben, que una de les condi­cions del Mobile World Con­gress per quedar-​se a la ciu­tat era l’arribada del metro des de l’aeroport? No saben que com a país hem fet un gran esforç econòmic els dar­rers anys per fer pos­si­ble aquest tram del metro? No saben que això gen­era grans impactes econòmics no només entre “rics”, també entre treballadors?
 
Quan el món ens mira, hem de mostrar la nos­tra mil­lor cara. La resta de l’any ja ens bar­al­larem entre nos­altres. TMB amb el tri­par­tit va quedar com­ple­ta­ment endeu­tada, deute engreixat també amb els impaga­ments de l’Estat. Per això en els dar­rers anys hem fet un impor­tant esforç de sane­ja­ment. No només un Gov­ern respon­s­able, també tots els ciu­tadans pagant una miqueta més pel nos­tre bitl­let de trans­port. És d’aquí d’on han de venir les mil­lores lab­o­rals dels tre­bal­ladors i no cedint a un xan­tatge en el que si no hi caiem ara amb el Mobile World Con­gress no hi cau­rem la resta de l’any. L’estratègia de ten­sar la corda no sem­pre és pos­i­tiva, de veg­ades acaba mala­ment. O de veg­ades tenses tan la corda quan estàs a l’oposició que te l’acabes men­jant sencera, del dret i del revés, junt amb una munió de men­tides quan ets l’alcaldessa. Com li passa ara a Ada Colau, veurem que tal la digestió. En fi, siguem respon­s­ables. Fer vaga és un dret, però també una responsabilitat.
 
www.ericbertran.cat