Dijous, 24 de juny de 2021 - Edició 1064
La República

La Diputació de Lleida dota amb 10 MEUR el Pla de Dinamització Local 2019

ACN Lleida.-La Junta de govern de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dilluns la convocatòria per a la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, corresponent al […]

Avatar
Agències 16/12/2019

ACN Lleida.-La Junta de govern de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dilluns la convocatòria per a la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, corresponent al Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida. La dotació econòmica d’aquest pla és de 10 milions d’euros i es correspon a l’anualitat 2019. Poder ser beneficiaris del Pla els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida. En cas que sigui un organisme dependent de l’ens local, l’ajut el sol·licitarà l’ens local indicant expressament l’organisme o entitat que executarà l’actuació. Cada beneficiari només podrà presentar una actuació per a ser subvencionada.

L’objecte d’aquest Pla és regular la cooperació econòmica de la Diputació de Lleida en la realització d’obres i la prestació de serveis de competència municipal en matèria d’obres de primer establiment, reforma, enderroc, restauració, rehabilitació o gran reparació -restant excloses les obres de manteniment o simple conservació-; les adquisicions de béns inventariables, destinades a l’exercici de competències o activitats locals, i les assistències tècniques destinades a honoraris de redacció d’instruments de planejament urbanístic i honoraris de redacció i direcció dels projectes tècnics necessaris per a contractar i executar actuacions subvencionables. Aquestes subvencions, que es regeixen pel procediment de concurrència competitiva, podran demanar-se en les properes setmanes, fins el 31 de gener del 2020, d’acord al procediment que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP). L’ordenació i la instrucció dels expedients es durà a terme per part del Servei de Cooperació Municipal de la Diputació de Lleida, seran informades per una comissió qualificadora que formularà una proposta que passarà a dictamen de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal per a que, finalment, la Junta de govern resolgui mitjançant resolució motivada. Les inversions subvencionades per la Diputació de Lleida s’executaran durant l’anualitat de l’atorgament de la subvenció i en tot cas abans del 31 de desembre del 2021. En cas que no es pugui executar dins d’aquest termini, el beneficiari podrà demanar una pròrroga màxima d’un any i s’atorgarà o desestimarà la proposta, prèvia valoració de la petició i mitjançant resolució motivada. En aquesta convocatòria, s’admetran actuacions contractades amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció sempre que ho hagin estat després de l’1 de gener del 2019.