Dilluns, 23 de Setembre de 2019 - Edició 424
La República

El Govern aprovarà demà la Llei del cinema, que garantirà la meitat de les còpies en català

El Govern aprovarà demà dimarts la Llei del cinema de Catalunya (pdf), que ha de garantir la llibertat artística i de creació, la diversitat cultural i lingüística i el paper estratègic del cinema des del punt de vista industrial. Amb l’objectiu de garantir la diversitat lingüística, el text preveu que quan s’estreni un llargmetratge cinematogràfic a Catalunya, doblat o subtitulat, les empreses hauran de distribuir el 50% de les còpies en versió catalana. La llei garanteix el dret a decidir quines obres consumir i en quina llengua, preveu crear una Xarxa Concertada de Pantalles Cinematogràfiques que, preferentment, programaran cinema europeu en versió original subtitulada i producció catalana.

Redacció
Redacció 11/01/2010

La Llei té per objecte l’establiment del marc normatiu pel qual s’han de regir les indústries cinematogràfiques, la producció, la distribució, la comercialització i l’exhibició d’obres cinematogràfiques i audiovisuals, així com aquells aspectes relacionats amb el foment de la cinematografia i la preservació i difusió del patrimoni cinematogràfic.

En l’exposició de motius, s’explica que des de la perspectiva cultural i social, la Llei pretén, d’una banda, la preservació de la llibertat artística i de creació i el respecte absolut a la propietat intel·lectual, la conservació i difusió del patrimoni audiovisual.

La Llei també té una actuació especialment compromesa en el marc de les garanties de la diversitat lingüística. Avui en dia, el mercat cinematogràfic a Catalunya, i en menor mesura el mercat audiovisual, no reflecteixen en les seves pautes de consum la realitat sociolingüística del país i no garanteixen de manera efectiva el dret dels ciutadans de Catalunya a escollir veure cinema en la llengua pròpia del país. El dret real a decidir quines obres consumir i en quina llengua queda garantit per aquesta Llei.

El text destaca també que al país tampoc apareix prou reflectida la diversitat cultural del cinema produït arreu del món. L’estructura de la distribució està dominada per multinacionals dels Estats Units que imposen models d’explotació cinematogràfica que dificulten l’accés del públic a obres cinematogràfiques d’elevada qualitat artística i reconeixement internacional.

Garantia d’accés lingüístic
Amb l’objectiu de garantir la diversitat lingüística, la Llei preveu que quan s’estreni un llargmetratge cinematogràfic a Catalunya, doblat o subtitulat, les empreses distribuïdores tenen l’obligació de distribuir el 50% de totes les còpies en versió en llengua catalana.

Aquesta obligació s’ha de respectar tant en el còmput de les còpies distribuïdes en versió doblada com en el còmput de les còpies distribuïdes en versió subtitulada. Resten exemptes del compliment de l’obligació les obres cinematogràfiques en versió original castellana o catalana i les obres cinematogràfiques de les quals se’n distribueixin a Catalunya menys de setze còpies.

La Llei preveu una implantació progressiva de l’obligació, de manera que en un màxim de quatre anys ha d’aplicar-se plenament l’obligació de distribuir el 50% de les còpies en català.

El text també estableix mesures per garantir l’equilibri entre la distribució de còpies en les diferents llengües oficials a Catalunya, per raons de la població, el territori i la publicitat en català.

Segons dades d’una enquesta del Baròmetre de la comunicació i la cultura, feta a 5.080 persones majors de 14 anys, el 82,4% dels catalans està d’acord o molt d’acord que les pel·lícules estiguin disponibles en les dues llengües oficials de Catalunya, mentre que només l’11,1 hi està en desacord.

Per altra banda, segons dades de l’Institut Català de les Indústries Culturals de l’any 2008, un 89,3% de les pel·lícules que s’exhibeixen a Catalunya es projecten en versió doblada o original en llengua castellana, mentre que només un 2,7% es projecten en versió doblada o original en català. El 8% restant correspon a les pel·lícules subtitulades, del qual un 7,8% van ser subtitulades en castellà i només un 0,12 en català.

Foment del cinema en VOS
Per tal de fomentar la difusió del cinema català i europeu en versió original subtitulada i potenciar la cultura cinematogràfica a Catalunya, la Llei diu que s’ha d’establir un Programa de concertació de pantalles cinematogràfiques de Catalunya, d’adhesió voluntària, amb l’objectiu de crear la Xarxa Concertada de Pantalles Cinematogràfiques de Catalunya. Aquesta Xarxa estarà formada per totes aquelles sales d’exhibició cinematogràfica, públiques i privades, que voluntàriament s’hi adhereixin mitjançant convenis de col·laboració estables amb la Generalitat de Catalunya.

La Xarxa Concertada de Pantalles ha de desenvolupar la seva activitat ajustant-se a les normes de defensa de la competència i regint-se pel principi de complementarietat amb l’oferta estrictament privada.

El cinema com a motor econòmic
La Llei estableix que es crearan diferents fons de foment com ara el de la producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals, amb l’objectiu principal d’enfortir les empreses productores i millorar la qualitat de les obres produïdes a Catalunya. Com a mínim el 50% de la dotació del fons s’ha de destinar a la producció de projectes cinematogràfics i audiovisuals en versió original catalana. En l’atorgament dels ajuts es tindrà especialment en compte la inversió de recursos i la despesa feta a Catalunya, la contractació de personal artístic, tècnic i creatiu resident a Catalunya, el rendiment econòmic que l’obra cinematogràfica hagi obtingut i la versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa.

Per altra banda, també es podran atorgar subvencions que tinguin en compte, preferentment, el valor artístic i cultural de l’obra cinematogràfica i audiovisual.

També es crearà un fons de foment de la distribució independent, amb l’objectiu d’enfortir la capacitat de comercialització de les empreses distribuïdores independents. En l’atorgament dels ajuts estindrà especialment en compte l’enfortiment de la competitivitat de les empreses, la presència de la versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa, el valor cultural i artístic del projecte de distribució, el doblatge i la subtitulació al català d’obres cinematogràfiques, la distribució a través de nous canals i tecnologies i la capacitat d’exportació.

Règim sancionador

El règim d’infraccions i sancions previst en aquesta Llei preveu sancions que es classifiquen en molt greus, greus i lleus i oscil·len entre els 75.000 i els 4.000 euros.

Pel que fa a l’incompliment de l’obligació de distribució, la sanció pot ser de 5.000 a 1.000 euros per còpia que no compleix amb l’obligació, en funció de si representa una infracció molt greu o bé una de lleu. Aquestes sancions s’han d’augmentar amb la quantitat resultant de multiplicar el rendiment mitjà obtingut per totes les còpies distribuïdes pel nombre de còpies distribuïdes amb incompliment de l’obligació de distribució.

Relacionats