Dimecres, 28 de juliol de 2021 - Edició 1098
La República

L’esperança de vida a Catalunya és la més alta de la Unió Europea

L’esperança de vida a Catalunya és la més alta de tots els països de la Unió Europea i se situa en 83,4 anys per a les dones i en 76,3 anys per als homes. L’augment de l’esperança de vida és un dels fenòmens demogràfics que, juntament amb una taxa de fecunditat baixa, explica l’envelliment de la població, segons recull la ‘Memòria Socioeconòmica i Laboral’ del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). D’altra banda, les comarques que més han crescut en població entre els anys 1996 i 2006 són el Baix Penedès, amb un augment del 80,4%; el Garraf, on la població ha crescut el 47,2%; la Selva, el 44,5%; la Val d’Aran, el 34%; i l’Alt Empordà, el 33,1%.

Redacció
Redacció 24/08/2007

Segons aquesta memòria, la piràmide de població de l’any 2006 a Catalunya és una piràmide ‘clarament’ envellida, malgrat l’incipient recuperació de la natalitat, que ha estat afavorida per l’aportació de la immigració. En aquest sentit, mentre que els menors de 15 anys representen el 14,3% del total d ela població, els més grans de 65 anys suposen el 16,5%.

L’envelliment és femení

La meitat de la població més gran de 65 anys resident a Catalunya són dones. De fet, entre l’any 2000 i el 2006 aquest col·lectiu femení de població de més de 65 anys ha augmentat el 8,3%, prop de 90.000 persones més en nombres absoluts.

El nombre de persones més grans de 85 anys ha augmentat un 19% durant el mateix període estudiat. Igualment, s’aprecia que l’any 2006 el 70,9% de les persones més grans de 85 anys són dones, cosa que vol dir que el ‘sobreenvelliment és de gènere femení’, segons la memòria.

Augment dels usuaris dels serveis socials

Els usuaris dels serveis socials també creixen any rere any. L’últim exercici, el nombre de persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció social va augmentar l’11%, condicionat especialment per l’ús dels immigrants i de les persones grans.

La memòria del CTESC indica que entre el període 2000 al 2006, la població resident a Catalunya ha augmentat en gairebé 1 milió de persones en nombres absoluts, fet que és atribuïble a l’increment de les migracions internacionals durant aquests anys. Així, si la població estrangera representava el 2,9% de la població total resident a Catalunya el 2000, per l’any 2006 aquest índex ja arribava al 12,8%.

D’altra banda, el pes relatiu de la població resident a Catalunya respecte al total de l’estat espanyol l’any 2006 significava el 16%, amb un registre que va augmentat any rere any, segons el CTESC. A la memòria es justifica aquest augment del pes relatiu en relació a l’estat a l’efecte de la immigració arribada a Catalunya, on viuen el 22,3% del total dels estrangers empadronats a l’estat.

Les comarques on augmenta més la població

Si es compara la distribució poblacional a Catalunya per comarques de l’any 2006 amb la que hi havia l’any 1996, les dades indiquen una ‘certa desconcentració’ de la població, probablement deguda als canvis residencials i a l’efecte de la concentració de la població immigrada en determinades comarques.

Així, la població resident a la comarca del Barcelonès ha perdut pes respecte a la població total entre el període de referència. Les comarques que més han crescut en població entre els anys 1996 i 2006 són el Baix Penedès, amb un augment del 80,4%, el Garraf, on la població ha crescut el 47,2%, la Selva, el 44,5%, la Val d’Aran, el 34% i l’Alt Empordà, el 33,1%.