Diumenge, 25 de juliol de 2021 - Edició 1095
La República

L’Ajuntament de Viladecans prohibeix tenir més de tres gats o gossos en un pis

L’Ajuntament de Viladecans ha aprovat en el Ple municipal d’aquest mes d’octubre la nova ordenança sobre la tinença d’animals que incorpora noves mesures i infraccions per tal de millorar la responsabilitat dels propietaris i la convivència social. Entre d’altres modificacions, l’ordenança incorpora la prohibició de deixar els animals en patis i balcons entre les deu de la nit i les vuit del matí i limita el nombre d’animals de companyia per habitatge, en un màxim de tres gats o gossos en els casos dels pisos i cases de dins del nucli urbà i de cinc animals en el cas de les cases unifamiliars que es troben aïllades. El nou text, que entrarà en vigor el gener de l’any vinent, augmenta també l’import de les sancions lleus que passen a ser d’entre 100 a 400 euros.

Redacció
Redacció 30/10/2007

La nova ordenança, que substitueix l’anterior aprovada el 2003, té com a objectiu actualitzar el règim d’infraccions en aquesta matèria per garantir la responsabilitat dels propietaris i una saludable relació dels animals amb les persones en l’aspecte higienicosanitari, evitar problemes de convivència i servir d’eficaç protecció dels animals, ade¬quant el seu contingut a les seves modificacions de la Llei de protecció dels animals.

Entre les novetats que han estat incorporades i que s’emmarquen en el paquet d’infraccions lleus, es troba la prohibició de criar animals domèstics en els domicilis de manera reiterada si no es tracta d’un centre de cria, així com treure profit d’aquesta actuació; la prohibició d’alimentar els animals a la via pública i l’obligatorietat de censar els animals en el termini màxim de tres mesos des del seu naixement i de 30 dies des de la data d’adquisició o canvi de residència de l’animal. Així mateix, s’obliga als propietaris a portar els gossos amb la placa censal identificativa, la corretja i, si s’escau, el morrió; i es prohibeix deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts els animals domèstics entre les deu de la nit i les vuit del matí.

En aquest cas, el text incorpora nous imports en les sancions corresponents a les infraccions lleus que, considerades infraccions administratives, passen de tenir una multa mínima depenent dels agreujants que tinguin segons la intencionalitat, la transcendència social o el prejudici causat per la infracció, a tenir un sanció definida en cas que podrà ser d’una multa mínima de 100 euros, i no de 30 com fins ara, i màxima de 400 euros.

D’altres actituds que també s’incorporen en la ordenança com a infraccions, en aquest cas de caràcter greu, són l’accés d’animals de companyia a les piscines públiques i platges dintre dels horaris establerts per a la temporada de bany, deixar les deposicions fecals de gossos i altres animals a la via pública; permetre que els animals orinin en parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes d’edificis; així com Ia venda d’animals en establiments comercials reconeguts com a tals sense que abans hagin estat identificats i esterilitzats. També s’indica que el manteniment d’un animal en un vehicle estacionat no podrà superar les dues hores ni la temperatura del cotxe podrà ser superior als 28 graus.

Pel que fa a les sancions en el cas de les infraccions greus aquestes es mantenen en la xifra de 401 euros com a mínim i 2.000 euros com a màxim; mentre que les infraccions molt greus es penalitzen en multes d’entre 2.001 euros fins a 20.000 euros. D’altra banda, el règim sancionador específic per a gossos considerats potencialment perillosos manté les sancions entre els 60 i 30.000 euros en funció de la gravetat i la reiteració dels fets.