Diumenge, 1 d'agost de 2021 - Edició 1102
La República

ERC planteja fixar en la llei d’habitatge

ERC proposa que es fixi en la llei del dret a l’habitatge que el Govern de la Generalitat crearà ‘un cens d’habitatges utilitzats anòmalament’ i concretarà les ‘zones de demanda social i acreditada’, per a adaptar aquest projecte de llei al dictamen del Consell Consultiu. El portaveu parlamentari d’ERC, Joan Ridao, va transmetre a la secretària d’Habitatge de la Generalitat, Carme Trilla, una proposta de redactat per als articles 12.2.d, 41.3 i 42.6 (aquest últim és el qual crea la figura del lloguer forçós de pisos buits).

Redacció
Redacció 05/12/2007

En la seva proposta de redactat per a l’article 42.6, el portaveu de ERC afegeix també, com condicionament previ al lloguer forçós d’un habitatge, el qual es faci d’acord amb ‘els programes d’inspecció’ de l’administració competent. ERC fa altres modificacions al redactat d’aquest article perquè, en lloc de dir que aquesta mesura es prendrà una vegada ‘esgotades’ les mesures de foment del mercat de lloguer que s’establien en els apartats anteriors de la llei -garanties que el Consultiu no veu suficients-, es digui que es procedirà al lloguer forçós ‘una vegada complerts els requisits precedents, en els àmbits que el Pla territorial sectorial de l’habitatge qualifiqui com àmbits de demanda residencial forta i acreditada’.

En tals casos, segons prossegueix l’article de la llei, ‘l’administració competent, d’acord amb els seus programes d’inspecció -un acotament que afegeix el text de ERC-, podrà acordar el lloguer forçós de l’habitatge, prèvia declaració d’incompliment de la seva funció social’. La substitució que fa ERC de la paraula ‘esgotades’ per ‘compliments’ -en al•lusió als requisits previs- respon a la voluntat de fer ‘menys impossible’ el compliment de la llei, atès que ‘és impracticable esgotar totes les mesures de foment’ del mercat de lloguer abans de forçar el lloguer dels pisos buits, segons explica Ridao.

A més, en l’article 12.2.d de la llei, que preveu la ‘quantificació de les diverses modalitats d’ús dels habitatges’, tals com ‘principal, secundària i buid, i les seves respectives evolucions previsibles’, ERC proposa afegir: ‘A aquest efecte -la Generalitat- elaborarà un cens dels habitatges utilitzats anòmalament segons l’article 41 i concretarà les zones de demanda social i acreditada d’acord amb l’article 42.6’. Aquest cens hauria de ser elaborat per part del Govern de la Generalitat en el marc del Pla sectorial d’habitatge que la mateixa llei preveu aprovar, pel que ERC proposa incloure també aquesta precisió en l’article 41.3 de la llei.