Dissabte, 7 de Desembre de 2019 - Edició 499
La República

El TC nostre de cada divendres, ara contra la llei de pressupostos de Catalunya

El mateix dia que la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría reclamava a la Generalitat que cesi en la dinàmica d’anar contra el TC i el Govern espanyol, el ple del Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat declarar “la inconstitucionalitat i nul·litat” d'un incís de l'article 34 de la Llei 2/2015, de Pressupostos de Catalunya. Segons informa l’ACN, el TC  prohibeix augmentar la despesa de personal quan hi hagi “prèvia autorització” de la Generalitat i l'objectiu sigui “la posada en marxa de nous serveis públics”. És a dir, la sentència desautoritza la Generalitat a augmentar la despesa de personal, més enllà de la despesa autoritzada per a l'exercici,  per al posada en marxa de nous serveis.
 

Redacció
Redacció 06/05/2016

La sentència, resultat del recurs presentat pel govern espanyol, determina que la previsió contradiu el que disposa la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015, que expressament prohibeix “qualsevol despesa en matèria de personal que comporti un increment global de la massa retributiva autoritzada per al 2015” i per tant “vulnera competències exclusives de l'Estat”.

En les seves al·legacions durant el procés judicial, la Generalitat i el Parlament de Catalunya van justificar que l'incís impugnat de l'article 34 es podria interpretar en el sentit que “només es permetria la creació de nous serveis públics si això no comporta un increment global de la plantilla de personal del sector públic català”. És a dir, en l'opinió del govern català, la norma anul·lada encaixa amb les limitacions de despesa pública fixades per l'Estat perquè “la creació dels nous serveis només és possible si prèviament s'ha reduït la despesa de personal en altres serveis”. El TC ha desestimat la interpretació de la Generalitat i el Parlament, argumentant que la llei catalana de pressupostos conté “una excepció a la regla general que impedeix ampliar la plantilla si comporta un increment de les despeses”.
 
Així doncs, el Tribunal Constitucional conclou que l'incís impugnat és contrari a les previsions de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (LPGE) per al 2015, segons les quals, “amb caràcter general, no s'incrementaran les retribucions del personal al servei del sector públic” i no podrà incorporar-se “nou personal al sector públic”. La LPGE inclou excepcions “entre les que no es troba”, afirma la sentència, “la creació de serveis públics”. Així doncs, remarca el TC, la LPGE “impedeix qualsevol despesa en matèria de personal que comporti un increment global de la massa retributiva autoritzada per al 2015”.
 
 
El TC considera que s'envaeix la competència estatal sobre bases i coordinació general de l'activitat econòmica (art.149.1.13 CE) i el principi de coordinació amb la Hisenda estatal que regeix l'autonomia financera de les autonomies (art. 156.1 CE). La sentència recorda, en primer lloc, la doctrina constitucional en la matèria, segons la qual l'Estat “pot establir mesures de contenció de la despesa pública” fins i tot quan aquestes mesures incideixin en la independència pressupostària de els autonomies. Això és així, considera el TC, perquè “l'autonomia financera que la Constitució reconeix a les autonomies ha d'exercir-se en base als principis de coordinació amb la Hisenda estatal (com diu l'article 156.1 CE) i a les competències que atribueix a l'Estat l'article 149.1.13 CE. Així mateix, considera el TC, l'autonomia financera ha d'ajustar-se a “les mesures oportunes que adopti l'Estat amb l'objectiu d'aconseguir l'estabilitat econòmica interna i externa, ja que a ell correspon la responsabilitat de garantir l'equilibri econòmic general”.
 
L'article 34 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat estableix que “en l'exercici 2015 no es poden tramitar expedients d'ampliació de plantilla ni disposicions o expedients de creació o de reestructuració d'unitats orgàniques que comportin un increment global de la despesa de personal, llevat de les unitats derivades d'un traspàs de serveis o, amb l'autorització prèvia del Govern, de la posada en funcionament de nous serveis públics”. El TC veu constitucional l'excepció del traspàs de serveis però anul·la que es pugui contractar personal per a la posada en funcionalment de nous serveis públics.

Relacionats