Dissabte, 31 de juliol de 2021 - Edició 1101
La República

El cost del “caos ferroviari” per les obres del TGV ja supera els 175 milions d’euros

El cost diari del ‘caos ferroviari’ provocat per les obres del TGV assoleix els 6,7 milions d’euros, que multiplicats pels quinze dies laborables transcorreguts des de l’incident del 20 d’octubre fins a la previsible recuperació del servei el 9 de novembre, més els 45 dies de tall en el servei de FGC, eleven la xifra fins als 175,9 milions d’euros, segons Pimec, la patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya. L’estudi ha estat desenvolupat pel Departament d’Estudis de l’entitat. Els components del cost són el temps personal dels usuaris afectats directament pels incidents, el cost de l’ús obligatori del transport privat pels usuaris; el cost per a les empreses; el lucre cessant dels autònoms; i el cost per a Renfe, Adif i FGC.

Redacció
Redacció 06/11/2007

Pel que fa al temps personal dels usuaris afectats directament pels incidents, es tracta d’un cost que assumeixen els 160.000 usuaris afectats, que han d’iniciar els seus desplaçaments fins a les oficines, fàbriques o botigues amb antelació a l’horari habitual i que amplien també el temps destinat al trajecte de tornada a les seves cases. Genera una despesa monetària addicional relativament reduïda en concepte d’escoles bressol, menjars fora de casa, i altres. No es té en compte el cost que representa la reducció en el temps de descans, ni l’impacte sobre la productivitat en el lloc de treball. El cost estimat global per a aquesta partida és de 3,8 milions d’euros, tenint en compte la pèrdua de temps valorada en salari brut mitjà per hora.

El cost de l’ús obligat del transport privat pels usuaris també és una partida que assumeix l’usuari i que inclou el consum de combustible, peatges, amortització i manteniment del vehicle, i aparcament. En total, el cost diari ascendeix a 210.000 euros

El cost per a les empreses està format per diversos conceptes: pèrdua de temps derivada del retard dels empleats en l’arribada al lloc de treball; temps de transport addicional per part de les empreses de la zona afectada en els seus desplaçaments de mercaderies; i costos de transport addicionals en els que incorren les empreses ubicades fora de la zona afectada degut als problemes de congestió de tràfic. Valorats aquests conceptes a partir del cost laboral i d’una estimació de despeses addicionals de transport, el cost diari per a les empreses suma els 1,4 milions d’euros.

Quant al lucre cessant dels autònoms, es tracta de la caiguda dels ingressos que pateixen els treballadors per compte aliè en haver de reduir la seva jornada laboral degut al col·lapse de les infraestructures. Es preveu que diàriament deixin d’ingressar 271.000 euros, prenent com a mesura de càlcul el preu del cost laboral.

Finalment, el cost per a Renfe/Adif i FGC és: lucre cessant en concepte de bitllets que l’empresa pública deixa de vendre; cost del servei d’autobusos; cost del personal d’informació contractat; altres com instal·lacions efímeres. El cost diari ascendeix a 1 milió d’euros, sense considerar el cost intangible de l’impacte en la imatge de marca o l’encariment del projecte d’inversió.